Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że od 2 listopada 2021 r. wydawane będą skierowania dla osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 – Podprogram 2021

kategoria: Aktualności | 0

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
informuje, że od 2 listopada 2021 r. wydawane będą skierowania  dla osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 – Podprogram 2021

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność i in.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

O terminach wydawania żywności będziemy Państwa informować na stronie internetowej OPS w Gołdapi opsgoldap.com.pl oraz tablicach ogłoszeń. Przewidywany początek realizacji programu: grudzień 2021 r.

Zapraszamy do zgłaszania się do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap,
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00, pok. nr 13

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.