Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2. Osobom, które mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ponad to przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego bierze się pod uwagę normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, czyli powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w, którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny(dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, nie może ona przekraczać:

dodatki mieszkaniowe

 

Przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego uzależnione jest również od kryterium dochodowego.

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Najniższa emerytura od1.03.2013  – 831,15zł

Gospodarstwo wieloosobowe – 831,15 x125%= 1038,94zł

Gospodarstwo jednoosobowe – 831,15×175%= 1 454,51zł

Należy wypełnić wniosek wraz z załącznikiem oraz zgłosić się do pokoju nr 16 w naszym ośrodku.