Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://opsgoldap.com.pl

Data publikacji: 2011-10-01
Data aktualizacji: 2021-02-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Pliki graficzne nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Wyłączenia: filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności; pliki wytworzone przez inne podmioty niż Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Data sporządzenia: 2021-02-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Romańczuk,  sekretariat@opsgoldap.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 615 04 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi mieści się w jednym dwupiętrowym budynku przy ulicy Jaćwieskiej 9, 19-500 Gołdap. Budynek jest dobrze oznaczony, nazwa i adres umieszczony jest w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym. Drzwi głównego wejścia są widoczne na tle fasady. Od strony ulicy brak parkingu z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, parking na posesji ośrodka nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby ośrodka prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Jaćwieskiej, drugie od strony parkingu. Do głównego wejścia prowadzą schody, jak również podjazd dla wózków, który wyposażony jest w poręcze po dwóch stronach. Drugie wejście znajduje na poziomie chodnika. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Wewnątrz budynku przy każdym wejściu znajdują się schody. Przy wejściu od strony parkingu budynek wyposażony jest w poręcz po jednej stronie klatki schodowej oraz schodołaz gąsienicowy umożliwiający dostęp do pomieszczeń na parterze w budynku. Schody na piętro posiadają poręcz po jednej stronie. Budynek nie posiada windy. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się na parterze lub piętrze budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału oraz pomoc przy wejściu). Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne). Budynek nie posiada dzwonka służącego do przywołania pracownika Ośrodka dla osób mających problem z poruszaniem się, brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynkui wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych, brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OPS Gołdap (wydruk w formie dostępnej).pdf

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego OPS Gołdap (wydruk zgodny ze wzorem).pdf