Program Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu celowego

 – Fundusz Solidarnościowy 

w kwocie 54 366 zł 

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia skierowanego do

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystania z dóbr kultury,
 • wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu:

 • poprawa funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulacja do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap w godzinach 7.15 -15.15 lub pod numerem 87 615-04-81

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021