Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne – osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi zamiesziwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł / miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł / miesiąc;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł / miesiąc.

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego i ponad to spełniają następujące warunki:

  1. Mają zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej z zakładem energetycznym.
  2. Mieszkają w lokalu, do którego energia ta jest dostarczana.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w pokoju nr 18.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
  • Ksero ostatniego rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną.

Do pobrania: