OPS.230.3.2021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

kategoria: Aktualności | 0

Projekt pt.: „Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19” dofinansowywany w ramach
Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne
Działania 11.02 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”
Poddziałania 11.02.03 – Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”
– projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gołdap, dn. 27.01.2021 r.

OPS.230.3.2021

 

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Gołdap w mieniu i na rzecz której działa Jednostka Realizująca Projekt – Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego w oparciu o „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na usługę polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu całodziennego wyżywienia podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, oferta złożona przez:

Mirosława Adama Trzcińskiego MAT

z siedzibą w Gołdapi (19-500) przy ulicy Warsztatowej 2

została uznana za najkorzystniejszą na podstawie ceny, określonej w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert

globalna cena ofertowa – 80 640,00 zł brutto

w tym cena jednostkowa za całodzienne wyżywienie – 32,00 zł brutto

Oferta jako jedyna złożona w prowadzonym zapytaniu ofertowym

Streszczenie oceny złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, zawierające przyznaną punktację:

Nr oferty Kryterium – cena

[maks. 10 pkt]

Łączna punktacja
1 10,00 10,00

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27438


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf