Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza do składania ofert w rozeznaniu rynku na dostawę  środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących. Wyznaczony termin składania ofert to 27 listopada 2020, godz. 10:00.

 

ROZEZNANIE RYNKU

dotyczące dostawy środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących

Nazwa i adres Zamawiającego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, reprezentowany przez
p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi — Emilię Mor-Górską
z siedzibą w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19 — 500 Gołdap,
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00
e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl
www.opsgoldap.com.pl
opsgoldap.bip.gov.pl

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących wraz z zapewnieniem transportu oraz wniesienia do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego (Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi) zgodnie z załącznikiem nr 4.

Szczegółowy wykaz środków wraz z określeniem cen jednostkowych stanowi formularz cenowy — załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Celem niniejszego rozeznania rynku jest zakup produktów wymienionych w poszczególnych formularzach cenowych, a nie nabycie konkretnego produktu lub konkretnej marki. W związku z tym wszędzie tam, gdzie występują marki towarowe należy je traktować, jako elementy informacyjne, a wskazane parametry funkcjonale jako cechy i wymagania minimalne danego produktu.

Termin realizacji:

14 dni od daty podpisania umowy.

Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 10:00 w jednej z form:

a) pisemnej na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap,
b) faksem na nr 87 615-38-35
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl.

Miejsce złożenia oferty:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap.

Tryb postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Kryteria oceny ofert:

Cena — 100 %.

Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną liczbę punktów tj.: 10 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów wg. wzoru:

(cena najniższa: cena badanej oferty) x 10 x 100 %.

Instrukcja dla Wykonawców:

 1. Wykonawca wypełni formularz ofertowy — załącznik nr 1.
 2. Wynagrodzenie – cena brutto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących, w tym transportu oraz wniesienia do siedziby Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych brutto za poszczególne środki ochrony osobistej i środków dezynfekujących zgodnie z przyjętymi elementami wskazanymi w formularzu cenowym oraz łącznego wynagrodzenia w wysokości brutto (kol. 6 — formularza cenowego — załącznik nr 2):
  – ceny jednostkowe na poszczególne środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących będą obowiązywały przez okres realizacji umowy oraz nie będą ulegały przez ten okres żadnym zmianom,
  – łączne wynagrodzenie brutto powinno być obliczone, jako iloczyn ilości środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących (kol. 4.) oraz cen jednostkowych (kol. 5), tak należy obliczyć łączną cenę brutto (kol. 6). Kolumna nr 6 daje ostateczną cenę ofertową, która powinna być zgodna z wynagrodzeniem wskazanym w formularzu ofertowym Wykonawcy — załącznik nr 1.
 4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 listopada 2020 r. listopada 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego — pokój konferencyjny — parter- wejście z tyłu budynku.

Ogłoszenie wyników:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym rozeznaniu rynku, a która została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym rozeznaniu rynku poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Zawarcie umowy:

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3,

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowym
 2. Załącznik nr 2- formularz cenowy
 3. Załącznik nr 3 – wzór umowy
 4. Załącznik nr 4 – szczegółowy przedmiot zamówienia

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Skan ogłoszenia.pdf