OGŁOSZENIE O NABORZE

kategoria: Aktualności | 0

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko:

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

 Nabór dotyczy zatrudnienia:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • na czas zastępstwa w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika od dnia 01 stycznia 2013r.
 • umowa o pracę na zastępstwo może być poprzedzona umową o prace na okres próbny nie przekraczający trzech miesięcy

 Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe.
 7. Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 8. Co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej.
 9. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.
 2. Umiejętność organizacji pracy własnej.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Łatwość przekazywania informacji.
 5. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.
 6. Odporność na stres.
 7. Biegła umiejętność obsługi komputera.
 8. Kreatywność, zaangażowanie.
 9. Odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość, dokładność.
 10. Komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 11. Dyspozycyjność.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynacja i nadzór nad całokształtem pracy Wydziału Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych.
 2. Wydawanie decyzji zgodnie z udzielonymi upoważnieniami.
 3. Nadzór nad administrowaniem danych osobowych.
 4. Współpraca z organami administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacjami pozarządowymi.
 5. Koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych.
 6. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora.

 Inne informacje:

 1. W listopadzie 2012r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.
 2. Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia jest zobowiązana do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, zatrudnienie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, w pok. Nr 13 lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo na stanowisko: Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.” w terminie do dnia 21 grudnia 2012 r. do godz. 08.00.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów wysłanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.goldap.pl), na stronie www.opsgoldap.com.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

 Gołdap, dnia 10 grudnia 2012r.