Nigdy nie jest za wcześnie…

Nigdy nie jest za wcześnie, aby porozmawiać o problemach współczesnego świata, a przede wszystkim o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W lutym pogadanek o wspomnianej tematyce mogli wysłuchać uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego zaś w dniu dzisiejszym uczniowie Ochotniczego Hufca Pracy.

Problem przemocy pojawia się nie tylko w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym z problemem alkoholowym. Przemoc po prostu jest. Nierzadko wyzwala się pod wpływem iskry, impulsu, a potem następuje okres skruchy aż do następnej iskry… Nie ma przyzwolenia na przemoc, w żadnej postaci. Zmiana przepisów prawnych spowodowała, iż nierzadko sprawca przemocy ma wydany przez prokuratora nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania i zakaz zbliżania się do rodziny.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi każdy pracownik jest szczególnie wyczulony na słowo przemoc i wie co z taką wiadomością robić. Nie ma zamiatania sprawy pod dywan lecz niezwłoczne wszczęcie procedury „Niebieska Karta” i podejmowanie interdyscyplinarnych działań skierowanych na pomoc rodzinie.

Młodzież uczestnicząca w pogadankach różnie reagowała na przekazywane treści. Uśmiech na twarzy budziły słowa o uzależnieniu od papierosów, alkoholu, narkotyków, przypadkowych stosunkach seksualnych. Zadziwiające? Zastanawiające? Nowy znak czasu?