Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie w 2022r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołdap.

kategoria: Aktualności | 0

OPS.230.2021.4

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2022r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołdap.

CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
ul. Jaćwieska 9
19-500 Gołdap
Tel. 87 615-50-00

 1. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest na podstawie art. 359 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 2021r.  (t.j. Dz.U.2021 poz. 1129) jako zamówienie na usługi społeczne.

Postępowanie będzie udzielone w formie zapytania ofertowego umieszczonego na stronie opsgoldap.com.pl oraz http://opsgoldap.bip.gov.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołdap.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 3 części

Część 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (t.j. Dz. U. 2018r., poz.896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 12 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – liczby osób do nie więcej niż 50%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Część 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (t.j. Dz. U. 2018r., poz.896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane faxem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Część 3

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach, oraz minimalny standard obiektów, w których mieszą się ogrzewalnie, muszą być zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (t.j. Dz. U. 2018r., poz.896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowania, średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku bezdomnych wynosić będzie do 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi – liczby osób do nie więcej niż 50 %. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Miejsce świadczenia usług: województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągłą – od 01.01.2022r. – 31.12.2022r., przy czym:

Schronisko – cały rok

Noclegowania – cały rok

Ogrzewalnia: od 01.01.2022r. – 30.04.2022r. – oraz od 01.10.2022r. – 31.12.2022r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu – dotyczy części od 1 do 3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 • pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia

oraz

 • spełniają standard podstawowych usług świadczonych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (t.j. Dz. U. 2018r., poz.896).
 1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 6 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

 1. Opis sposobu obliczenia ceny – dotyczy części od 1 do 3:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny oferty = dotyczy części od 1 do 3:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie

następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. części od 1 do 3

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 9.

 1. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

Ofertę/y należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl  (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia 17 grudnia 2021r. do godziny 10:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „ Zapytanie ofertowe – usługi schronienia – część numer ………. ” (nr części należy dopisać zgodnie ze składaną ofertą).

Oferta musi być sporządzona w języku polskim

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

– oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Katarzyna Nieszczerzewska tel. 87 615-50-65

 1. Załączniki do zapytania ofertowego: