Biała Wstążka i Otwarte drzwi w Gołdapi

Biała Wstążka i Otwarte drzwi w Gołdapi

Za nami Otwarte drzwi – akcja w ramach kampanii Biała Wstążka. W minioną sobotę kilkoro specjalistów (m.in.: prawnik, psycholog, funkcjonariusz Policji) w Ośrodku Pomocy Społecznej udzielało porad z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

O tej ogólnoświatowej Kampanii pisaliśmy kilka dni temu. Biała Wstążka, znana również pod nazwą 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet, to akcja do której czynnie włączają się nie tylko instytucje pomocowe i organizacje pozarządowe, ale również media. Na działania w ramach kampanii zostały wybrane dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że PRAWA KOBIETY SĄ PRAWAMI CZŁOWIEKA.

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć: jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

  1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
  3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
  4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Od kilku dni na strOnie internetowej Ośrodka publikujemy zdjęcia mężczyzn, którzy przyłączyli się do naszej akcji – niestety jest to ciągle garstka osób, które odważnie mówią PRZEMOCY WOBEC KOBIET STANOWCZE NIE. Nadal czekamy na kolejnych odważnych mężczyzn, którzy przypną sobie białą wstążkę.

Poniżej w załączniku publikujemy raport dotyczący zjawiska przemocy w naszym województwie przygotowany przez Obserwatorium Integracji Społecznej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Olsztynie oraz Pracownię Badań „Soma”.

Raport – Przemoc w województwie warmińsko-mazurskim