Bezdomność – cierpienie duszy i ciała

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

serce na śniegu

Pod hasłem „Bezdomność – tu nie kończy się życie…” przebiegało seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Monar-Markot w Ełku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku oraz Urząd Miejski w Ełku.

Spotkanie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, interesującą prezentacją rozpoczął Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Samorząd naszego sąsiedniego miasta bardzo aktywnie włącza się w działania społeczne: w Urzędzie Miejskim w Ełku została utworzona Poradnia Rodzinna, na ulicach miasta pracują streetworkerzy (w tym jeden z osobami bezdomnymi), zatrudnionych jest 4 asystentów rodziny, dofinansowywane są szczepienia przeciwko grypie (osoby starsze) oraz przeciwko pneumokokom (dzieci). Swoją prezentację zakończył słowami: „Ważne jest, by pracować wspólnie, systemowo, w sposób zintegrowany. Pomaganie to nie przekazywanie pieniędzy, lecz szereg innego rodzaju działań samorządu we współpracy z innymi podmiotami”.

Problem bezdomności, jako szeregu złożonych i nakładających się na siebie wzajemnie procesów, w sposób ciekawy przedstawił Nikodem Kemicer – Kierownik Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Ełku. Na świecie jest około 100 milionów osób bezdomnych z czego około 43 tysiące w Polsce. Ciągle jest to liczba ruchoma, ponieważ osoby te często migrują, albo przebywają w miejscach, do których trudno dotrzeć. Przyczyn bezdomności jest wiele. Na pewno na pierwszym miejscu plasuje się alkoholizm, ale nie można pominąć narkomanii, hazardu, przyczyn leżących po stronie osoby bezdomnej oraz chorób psychicznych czy utraty pracy, a co za tym idzie ubóstwa – przyczyn niezależnych.

Definicji bezdomności istnieje wiele. Psychologowie twierdzą, iż jest to stan egzystencji osoby nie posiadającej faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb, trwale wykorzenionej ze środowiska w wyniku rozpadu więzi społecznych i akceptującej swoją rolę społeczną.Ustawa o pomocy społecznej określa osobę bezdomną jako osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. Dwie, jakże odmienne, definicje.

W lipcu ukazał się raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawierający wyniki tegorocznego ogólnopolskiego badania liczy osób bezdomnych (pracownicy OPS brali w nich czynny udział). Wynika z niego, iż w naszym województwie jest około 1 300 osób bezdomnych, z czego, prawie 400 osób przebywa poza placówkami instytucjonalnymi (noclegownie, schroniska itp.). W raporcie, z pośród wszystkich osób bezdomnych, wyodrębniono osoby, które aktualnie przebywają w mieszkaniach wynajmowanych i chronionych – takie osoby uzyskały status osoby usamodzielnionej.        

Mając na uwadze zbliżający się okres jesienno – zimowy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców Gołdapi i okolic: zgłaszajcie miejsca gdzie na terenie naszej gminy przebywają osoby bezdomne. Poprzednie lata pokazały, że Państwa telefony ratowały życie osób potrzebujących.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi – 87 615 04 81 / 601 522 723

e-mail sekretariat@opsgoldap.com.pl

zakładka KONTAKT bezpośrednio ze strony www.opsgoldap.com.pl

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi – 997

Straż Miejska w Gołdapi – 615 03 00 lub 615 60 27

Wszystkie wymienione wyżej instytucje stale ze sobą współpracują i podejmują wspólne interwencje.

Nie można również zapomnieć o ogólnoeuropejskim numerze alarmowym 112, którego wybranie nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

Od 1 listopada do 31 marca 2014 roku będzie uruchomiona bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 800 165 320

Wspólnymi siłami możemy pomóc osobom bezdomnym.