Art. 38 ustawy o pomocy społecznej ZASIŁEK OKRESOWY

Art. 38 ustawy o pomocy społecznej ZASIŁEK OKRESOWY

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Komu przysługuje zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (542,00zł);
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (456,00 zł x ilość członków rodziny).

Wysokość zasiłku okresowego:

Zasiłek okresowy ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej — do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 271,00zł miesięcznie;
  • w przypadku rodziny — do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00zł miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Rada Miejska w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, o których mowa w ust. 2 i 3.

Co muszę zrobić, aby otrzymać zasiłek okresowy?

Do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie tego świadczenia niezbędne są dokumenty:

Protokół z ustnego zgłoszenia podania o pomoc lub pisemny wniosek o pomoc.

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.

Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.

Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oświadczenie o stanie majątkowym.

Kopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu).

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy – wniosek o udzielenie pomocy

Oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu umowy – oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu umowy

Oświadczenie o stanie majątkowym – Oświadczenie-o-stanie-majatku

Zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu umowy – zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu umowy

Zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia – zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu zatrudnienia

Podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej – ustawa o pomocy społecznej