Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowisku Pracownik socjalny – 2 wolne stanowiska pracy

kategoria: Aktualności | 0

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych niżej warunków:

 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (wykaz wymaganych umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych);
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa wyżej (minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, z uwzględnieniem tematyki wykładów oraz minimalnej liczby godzin ich trwania, biorąc pod uwagę kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2021 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej).

Wymagane dokumenty:

 • Podpisane CV;
 • Podpisany list motywacyjny;
 • Dyplom potwierdzający wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;
 • Kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy;
 • Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.

Praca będzie polegała w szczególności na:

 • Praca socjalna;
 • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 • Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań. Pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa. Inspirowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka.
 • Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczenia z pomocy społecznej oraz wnioskowanie o zakresie i formie pomocy osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi;
 • Realizacja świadczeń;
 • Rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań;
 • Uczestniczenie w spotkaniach grup roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego;
 • Coroczne sporządzanie projektu budżetu na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych uwzględniając swój rejon działania, analizę realizacji wypłaconych świadczeń, dbałość wydatkowanych kwot z wielkością przydzielonego budżetu;
 • Opracowywanie i realizacja kontraktów socjalnych. Obsługa programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej, w tym programu POMOST;
 • Wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb rejonu oraz programów rządowych;
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej. sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z udzielonych świadczeń w rejonie;
 • Doraźne zastępstwa za innych pracowników;
 • Prowadzenie dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka dotyczących działalności Ośrodka.

Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9 lub przesłanie na adres Ośrodka w terminie do 23.02.2024 r. Planowany termin podjęcia zatrudnienia od 01.03.2024 r.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gołdapi

Emilia Mor-Górska

Klauzula informacyjna.pdf