Zarządzenie nr 1/IX/2022 z dnia 9 września 2022 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Zarządzenie nr 1/IX/2022

z dnia 9 września 2022 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 11 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. , poz. 530) oraz § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 15 listopada 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje komisję w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 2

Wymagania i kwalifikacje jakie powinni spełniać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania wniosków aplikacyjnych zostały określone w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuję komisję w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w składzie:

 

Imię i nazwisko Stanowisko służbowe Stanowisko w komisji
Emilia Mor-Górska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Przewodnicząca
Elżbieta Świętoń Kierownik Wydziału Członek
Helena Stawińska Podinspektor Członek
Szoka Agnieszka Starszy księgowy Sekretarz Komisji

 

§ 4

Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 2/XI/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 5

Zobowiązuję sekretarza komisji do sporządzenia protokołu i przedstawienia go Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gołdapi

/-/ Emilia Mor-Górska


Zał. nr 1 do zarządzenia nr 1/IX/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.pdf

Klauzula informacyjna przy procedurze naboru kandydatów.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Skan zarządzenia nr 1/IX/2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.pdf