Zadania asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – współpraca przy przygotowaniu planu pracy z rodziną z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej w celu szybszego powrotu dziecka do rodziny biologicznej

Dnia 16 października 2013 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa pt: „Zadania asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – współpraca przy przygotowaniu planu pracy z rodziną z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej w celu szybszego powrotu dziecka do rodziny biologicznej”.

W gronie zaproszonych gości byli kuratorzy zawodowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzin i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Otwarcia konferencji dokonała Pani Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Jako pierwsza wystąpiła psycholog Ośrodka Adopcyjnego Pani Elżbieta Korona, która w prezentacji multimedialnej przedstawiła obraz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i oczekującego na powrót do domu rodzinnego. Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Ciczkowska – Giedziun i udzieliła krótkich wskazówek jak wspomagać rodziny w kryzysie przy wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Pan Tomasz Sztachelski przeanalizował zadania asystenta, wspomniał jak ważny w tej pracy jest plan pracy z dzieckiem, opowiadał o interwencji kryzysowej. Wielki nacisk kładł na przeprowadzenie wnikliwej diagnozy rodziny przez asystentów rodzin i instytucji współpracujących na rzecz rodziny. Pani Elżbieta Smolińska bardzo pozytywnie wypowiadała się o Szkole dla Rodziców i Wychowawców jako o skutecznym narzędziu wsparcia pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Motto pani psycholog to „Kochać i wymagać”.

Po wystąpieniach prelegentów zaproszono uczestników konferencji do panelu dyskusyjnego i podzielenia się dobrymi praktykami w pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Nie zabrakło merytorycznych dyskusji, podczas których padało wiele pytań. Z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w panelu dyskusyjnym brała udział Pani Paulina Brol – jeden z czworga asystentów zatrudnionych w OPS. Będzie Ona również reprezentowała nasz Ośrodek w grupie roboczej, która ma za zadanie kontynuację prac nad standardami pracy asystentów rodziny.