art. 36 pkt 2 lit. d ustawy o pomocy społecznej SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

art. 36 pkt 2 lit. d ustawy o pomocy społecznej SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Decyzja taka może zostać wydana po:

 1. przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 2. przedłożeniu dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie,
 3. udokumentowaniu zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (456,00zł na osobę w rodzinie lub 542,00zł w przypadku osoby samotnej),
 5. stwierdzeniu braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby/rodziny.

Objęcie prawem do świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić na wniosek osoby nieubezpieczonej a w sytuacjach nagłych na wniosek zakładu opieki zdrowotnej udzielającej świadczeń medycznych. Przed wydaniem decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wyklucza się możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają m.in.:

 1. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 2. osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 3. osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 4. osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 5. osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

Za wyżej wymienione osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie uprawnień do dostępu do bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej niezbędne są:

 1. Protokół z ustnego zgłoszenia podania o pomoc lub pisemny wniosek o pomoc.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy / wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania

Niezbędne dokumenty do pobrania:

 1. wniosek o objęcie pomocą – wniosek o udzielenie pomocy
 2. oświadczenie o dochodzie z prac dorywczych – oświadczenie o dochodzie z prac dorywczych

Podstawa prawna – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych