Jubileusz 25-lecia istnienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Historia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaczyna się jak bajka – dawno, dawno temu… przed dwudziestu pięciu laty 27 kwietnia 1990 roku uchwałą Nr IX/44/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gołdapi powołano Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostkę budżetową podporządkowaną Radzie Narodowej Miasta i Gminy.

uchwała o powołaniu OPS

Siedziba M-GOPS ulokowana była w piwnicach ówczesnej Biblioteki Publicznej przy Placu Zwycięstwa. Zatrudnionych było 7 osób – kierownik i 6 pracowników socjalnych. Dzięki uprzejmości dyrektora ZOZu, który użyczał karetki pogotowania wraz z kierowcą można było odwiedzać podopiecznych w terenie celem przeprowadzania wywiadów społecznych.

wywiad społeczny strona 1

wywiad społeczny strona 2

wywiad społeczny strona 3

wywiad społeczny strona 4

Sytuacja poprawiła się, kiedy w 1992 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przeniesiono do dzierżawionych od PSS Społem pomieszczeń, tym razem na I piętrze budynku przy Placu Zwycięstwa 8. W tym samym roku ze środków PFRON zakupiono na potrzeby OPS samochód marki POLONEZ TRUCK i zatrudniono kierowcę.
Na realizację zadań pomocy społecznej w 2006 roku wydatkowano kwotę 1 258 333zł. Pomocą objętych było 710 rodzin, z czego 336 mieszkało na wsi. Struktura zatrudnienia pracowników OPS przedstawiała się wówczas następująco:

– Kierownik- Danuta Grabowska,

– Zastępca Kierownika – Leonarda Żedzik,

– pracownicy socjalni odpowiadający za wypłatę świadczeń – Barbara Danilewicz (w OPS od 1990r.), Alicja Kociołek (w OPS od 1990r. do 2010r.), Teresa Szukajt (w OPS od 1990r.),

– pracownicy socjalni pracujący w rejonach opiekuńczych – Ewa Łozowicka (w OPS od 1990r.), Mirosława Radzewicz, Elżbieta Zabłocka (w OPS od 1990r.), Jolanta Bartosiewicz (w OPS od 1990r.), Krystyna Konopko (w OPS od 1997r.)

– kierowca – Andrzej Kruchelski,

– sprzątaczka – Jolanta Kalisz.

Do końca stycznia 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi realizował zadania wynikające jedynie z ustawy o pomocy społecznej oraz ustaw mających bezpośrednie z nią powiązanie, zaś od lutego dodatkowo w OPS realizowane były zadania wynikające z:

– ustawy o świadczeniach rodzinnych,

– ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

– ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wraz z nowymi zadaniami pojawili się nowi pracownicy: 4 inspektorów i 7 opiekunek. Inspektorzy wykonywali swoje zadania w  budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

W maju 2010 roku nastąpiły zmiany: nowym Dyrektorem Ośrodka została Pani Agnieszka Iwanowska, a siedziba Ośrodka została przeniesiona do generalnie wyremontowanego, dzięki olbrzymiemu finansowemu wsparciu Pana Wojewody Mariana Podziewskiego, budynku po przedszkolu przy ulicy Jaćwieskiej 9 gdzie dotąd jest umiejscowiony.

otwarcie OPS

Przed pracownikami stawiane są co raz to nowe zadania i wyzwania wynikające z kolejnych przepisów prawnych:ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; rozporządzeniu w sprawie procedury „Niebieska karta”; ustawy o Karcie Dużej Rodziny; uchwały Rady Miejskiej o wprowadzeniu Gołdapskiej Karty Dużej Rodziny; ustawy o dodatku energetycznym; ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W Ośrodku, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowany jest Program Aktywizacja i Integracja. Do końca roku 2014 działał punkt bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego, obecnie tylko psychologicznego.
Dwadzieścia pięć lat to kawał czasu, nie zawsze łatwego czasu bo nakładającego się na okres wielu przemian, rozwoju, nowatorskich metod pracy, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Obecnie kadra Ośrodka przedstawia się następująco:

– dyrektor – Iwona Wasilewska

– zastępca dyrektora – Emilia Mor-Górska

– główny księgowy – Lidia Masiulaniec

– księgowe – Anna Chalecka i Agnieszka Szoka

– pracownicy socjalni – Wioletta Adamczak, Jolanta Bartosiewicz, Danuta Grabowska, Krystyna Konopko, Ewa Łozowicka, Barbara Michałowska, Teresa Szukajt, Aneta Wilicka, Elżbieta Zabłocka

– asystenci rodziny – Małgorzata Buraczewska, Joanna Pojawis

– psycholog – Agnieszka Zarzycka

– opiekunki – Halina Markowska, Justyna Oniszczuk, Halina Popławska, Zofia Prochowicz, Joanna Racis, Anna Stypka, Danguole Winiarska

– inspektorzy i referenci – Marta Borowa, Beata Kucman, Anna Makal, Katarzyna Morzy, Helena Stawińska, Elżbieta Świętoń

– pomoc administracyjno – biurowa – Piotr Mietliński

– sekretarka – Bożena Romańczuk

– kierowca-goniec – Karol Kucman

– sprzątaczka-goniec – Beata Waraksa.

Z okazji 25 – lecia istnienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z miłym listem gratulacyjnym do pracowników zwrócił się Pan Wojewoda Marian Podziewski.

List gratulacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwierć wieku za nami, lata ciężkiej pracy na rzecz poprawy sytuacji gminnej społeczności. Czegóż można życzyć na kolejnych 25 lat? Na pewno większej przejrzystości przepisów prawnych, nowych narzędzi pracy sprzyjających rozwiązywaniu problemów społecznych, rozwoju infrastruktury socjalnej, pojawienia się przepisów wspierających i chroniących pracowników socjalnych. Ale przecież i bez tych wymarzonych zmian będziemy wypełniać misję Ośrodka.