DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

kategoria: Aktualności | 0

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będą przyjmowane:

  • w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, lub
  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP.

TERMIN:

OD 26 WRZEŚNIA 2022 r.

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK

GODZINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: 08.00-14.00, POKÓJ NR 3 (PARTER)

Zgodnie z ustawą dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje:
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:
3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać do dnia 30.11.2022 r. 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH SKŁADAMY W GMINIE WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK.

PAMIĘTAJ:

WNIOSEK SKŁADANY ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ OBOWIĄZKOWO PODPISZ PROFILEM ZAUFANYM (dostępny tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) LUB PODPISEM KWALIFIKOWANYM.

PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW!!!

W PRZYPADKU GDY WNIOSKODAWCA NIE WSKAŻE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ WE WNIOSKU, INFORMACJĘ O PRZYZNANIU DODATKU MOŻNA ODEBRAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI.


Wniosek o wyplate dodatku dla gospodarstw domowych z tytulu wykorzystywania niektorych zrodel ciepla

Klauzula informacyjna