art. 37 ustawy o pomocy społecznej – ZASIŁEK STAŁY

art. 37 ustawy o pomocy społecznej – ZASIŁEK STAŁY

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Komu przysługuje zasiłek stały?

 • pełnoletniej osobie prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe:

niezdolnej do pracy z powodu wieku, tj. osiągnięcia wieku określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 542,00zł.

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie:

niezdolnej do pracy z powodu wieku, tj. osiągnięcia wieku określonego w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,,

całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 456,00zł.

Zasiłek stały nie przysługuje w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Wysokość zasiłku stałego:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie (456,00zł – dochód na osobę w rodzinie).

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie;

Do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie uprawnień do zasiłku stałego niezbędne są dokumenty:

 1. Protokół z ustnego zgłoszenia podania o pomoc lub pisemny wniosek o pomoc.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy / wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
 5. Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 7. Kopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu).

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej – ustawa o pomocy społecznej