Zasiłek celowy specjalny ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy.

Szczególnie uzasadniony przypadek to sytuacja życiowa osoby, rodziny, która ponad wszelką wątpliwość, bez konieczności wnikliwych zabiegów interpretacyjnych istniejącego stanu rzeczy, pozwala stwierdzić, że aż tak drastycznie i dotkliwie w skutkach lub tak daleko ingerujące w plany życiowe, zdarzenia nie należą ani do zdarzeń codziennych, ani nawet do zdarzeń nadzwyczajnych, wyjątkowych, nieoczekiwanych i szkodliwych dla zainteresowanego. Wykraczająca granicami przewidywalności poza wszelkie możliwości ludzkiej zapobiegliwości życiowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany (art. 41 ustawy o pomocy społecznej):

  • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
  • zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie tego świadczenia niezbędne są dokumenty:

  1. Protokół z ustnego zgłoszenia podania o pomoc lub pisemny wniosek o pomoc.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
  3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
  4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy/ wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
  5. Oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  6. Oświadczenie o stanie majątkowym.
  7. Kopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu).

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zapraszamy do pracownika socjalnego rejonu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – sprawdź. W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

Dla tego typu pomocy nie ma ściśle określonego harmonogramu wypłat. O terminie wypłat poinformuje Cię odpowiadający Twojemu rejonowi pracownik socjalny.