Zarządzenie Nr 786/IX/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Zarządzenie Nr 786/IX/2020

Burmistrza Gołdapi

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –

– Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 720/VI/2009 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Informuje się o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gołdapi. W związku z tym ogłasza się nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

  1. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone zostały w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – ustala się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1) Joanna Łabanowska – Zastępca Burmistrza Gołdapi – Przewodnicząca Komisji,

2) Anna Rawinis – Sekretarz Gminy Gołdap – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3) Edyta Białek – Skarbnik Gminy Gołdap – Członek Komisji,

4) Ewa Bogdanowicz-Kordjak – Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – Członek Komisji,

5) Monika Ratajczak – młodszy referent ds. kadr i płac – Sekretarz Komisji.

  1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej kieruje pracami Komisji, a w przypadku jego nieobecności
    Z– ca Przewodniczącego Komisji.
  2. Komisja Rekrutacyjna może podejmować prawomocne decyzje w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
  3. Upoważnia się Komisję Rekrutacyjną do działania i podejmowania czynności w trybie i na zasadach określonych
    Zarządzeniem Nr 720/VI/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi

/-/ Tomasz Rafał Luto

 

Zarządzenie Nr 786-IX-2020.doc

Załącznik do zarządzenia Nr 779-IX-2020.doc

Klauzula informacyjna.doc

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Skan zarządzenie Nr 786-IX-2020.pdf