Zarządzenie nr 2/IV/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko – Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności | 0

Zarządzenie nr 2/IV/2021
z dnia 21 kwietnia 2021r.
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko –
Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019 poz. 1282) oraz § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 15 listopada 2019r. zarządzam co następuje:

§  1

Powołuje komisję w celu wyłonienia kandydata na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 2

Wymagania i kwalifikacje jakie powinni spełniać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania wniosków aplikacyjnych zostały określone w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuję komisję w celu wyłonienia kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Nazwisko i imię Stanowisko służbowe Stanowisko w komisji
Emilia Mor-Górska Dyrektor OPS Przewodnicząca
Leszczyńska Anetta Główny księgowy Członek
Świętoń Elżbieta Kierownik Wydziału Członek
Szoka Agnieszka Starszy księgowy Sekretarz Komisji

§ 4

Komisja działa w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 2/XI/2019 z dnia

15 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

§ 5

Zobowiązuję sekretarza komisji do sporządzenia protokołu i przedstawienia go Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr  2 /IV/2021
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 21 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9, 19- 500 Gołdap

2. Stanowisko pracy:

Kierownik Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych

3. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: politologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika.
 • staż pracy minimum 5 lat, w tym minimum 4-letni staż pracy w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej (mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym),
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy kodeks postępowania administracyjnego wraz z przepisami wykonawczymi.
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, Excel, oraz znajomość programu POMOST.

4. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie przy realizacji projektów z funduszy unijnych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i podległych pracowników,
 • umiejętność współpracy i skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 • samodzielność, kreatywność, nastawienie na innowacje,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych,
 • wysoka kultura osobista.

5. Zakres zadań na stanowisku:

 • Organizacja pracy, sprawne funkcjonowanie i koordynacja działalności Wydziału Pomocy Środowiskowej i Usług Opiekuńczych,
 • Planowanie środków finansowych na świadczenie środowiskowej pomocy społecznej, pomocy instytucjonalnej oraz usług opiekuńczych,
 • Prowadzenie analiz w zakresie efektywności działań Wydziału,
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym rodzinnych wywiadów środowiskowych wraz z wymaganą dokumentacją,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej zgodnie z udzielonym upoważnieniem Burmistrza lub Dyrektora
 • Ocena realizacji i skuteczności kontraktów socjalnych,
 • Programowanie działań oraz harmonogramu pracy opiekunek,
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień usług opiekuńczych na koniec każdego miesiąca oraz sporządzanie innych sprawozdań dotyczących usług opiekuńczych,
 • Regularne naliczanie oraz bieżące rozliczanie się z należnościami za świadczone usługi opiekunek,
 • Nadzór nad właściwym terminowym prowadzeniem obowiązujących sprawozdań, meldunków, oceny potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • Współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie analizowania wysokości wypłat, planowania, sprawozdawczości, analiz wykonania budżetu, przekazywania środków finansowych na realizację zadań,
 • Organizowanie działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji i rodzin wymagających pomocy społecznej,
 • Przeprowadzanie analizy w zakresie potrzeb szkoleniowych pracowników Wydziału,
 • Ocena i kontrola pracy pracowników Wydziału,
 • Naliczanie i odprowadzanie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu wypłaty zasiłków stałych,
 • Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, Sądem, Prokuraturą, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz innymi podmiotami realizującymi politykę społeczną państwa
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Wydziału,
 • Sprawowanie nadzoru nad zatrudnionymi w Wydziale pracownikami praz pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego podległych pracowników,
 • Podejmowanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza oraz Dyrektora,
 • Przygotowywanie projektu budżetu i jego realizacja w zakresie pracy Wydziału,
 • Dbałość o zapewnienie właściwej atmosfery w pracy,
 • Współdziałanie z innymi Wydziałami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych i poleceń Dyrektora.

6. Informacja o warunkach pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym, w budynku bez windy przy ul. Jaćwieska 9,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi w lutym 2021 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ewentualnie inne kopie dodatkowych dokumentów świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 • kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe, a w przypadku trwania stosunku pracy oświadczenie kandydata określające staż pracy u obecnego pracodawcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,
 • podpisane oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy,
 • podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • jeden z wymaganych dokumentów: CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub odrębne oświadczenie, musi być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019, poz.1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2019, poz.1282) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

UWAGA: Brak podpisu, klauzuli, bądź któregokolwiek z w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi – sekretariat pokój nr 13 lub na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap w terminie do dnia 04.05.2021 r. do godz. 1500 w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: NABÓR NA STANOWISKO – KIEROWNIK WYDZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I USŁUG OPIEKUŃCZYCH (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data i godzina ich doręczenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi).

Dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje

 • Osoby które spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Wyniki naboru zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

10. Klauzula informacyjna przy procedurze naboru kandydatów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którymi można kontaktować się pisemnie na adres email (iod@opsgoldap.com.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Następnie zostaną odesłane na podany w procesie rekrutacji adres.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi jednak przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani też innym podmiotom.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Emilia Mor-Górska


Ogłoszenie o naborze.pdf

Kwestionariusz osobowy.docx