Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym przez CKiW OHP

Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym przez CKiW OHP

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ W WIEKU OD 15 DO 24 LAT DO UDZIAŁU W PROJEKTACH w ramach programu „GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY”

„POMYSŁ NA SIEBIE” – projekt dla młodzieży w wieku 15  – 16 lat

Cel projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku 15-16 lat zaniedbujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez nieodpłatnych udział w różnych zajęciach w ramach projektu

Grupa docelowa: młodzież w wieku 15-16 lat zaniedbująca obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zagrożona wykluczeniem społecznym,

A) 15-16 lat – efektem wsparcia adresowanego do tej grupy będzie powrót do nauki bądź szkolenia

WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Grupa A – młodzież w wieku 15 – 16 lat (nieukończony 17 r. ż):

 • ukończony 15 r. ż. i nie ukończony 17 r. ż.,
 • osoba nieaktywna zawodowo,
 • brak lub bardzo niskie kwalifikacje zawodowe,
 • słabe wyniki w nauce i duża absencja na zajęciach szkolnych, (odnośnie kryterium przyjęto, że osoba wykazująca słabe wyniki w nauce to taka, która uzyskała średnią z ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższą, natomiast osoba wykazująca dużą absencję na zajęciach szkolnych to taka, której nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymywały się na poziomie 20% i wyżej).

Wsparcie młodzieży w ramach projektu będzie BEZPŁATNE.

Planowane zajęcia w ramach projektu, to m.in.:

 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
 • Opieka wychowawców
 • Kurs przedsiębiorczości
 • Warsztaty komputerowe
 • Kurs językowy
 • Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY PONADTO nieodpłatnie:

 • udział we wszystkich zajęciach wraz z wyżywieniem podczas zajęć,
 • dofinansowanie do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej,
 • materiały edukacyjne.

„RÓWNI NA RYNKU PRACY” – projekt dla młodzieży w wieku 18 – 24 lata

Efektem wsparcia w ramach projektu będą min.: szkolenia zawodowe, staże u pracodawców, wsparcie finansowe zatrudnienia w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie zatrudnienia uczestnika projektu przez okres 6 miesięcy oraz nauka aktywnego poszukiwania pracy

WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Grupa docelowa:

 • młodzież w wieku 18-24 lata nie ucząca się i niepracująca, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy; osoby zarejestrowane i nie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, w tym m.in.:
 • osoby posiadające wykształcenie co najmniej na poziomie szkoły podstawowej, które wypadły z systemu edukacji, co spowodowało brak wyuczonego zawodu i zmniejszyło szanse na zatrudnienie,
 • absolwenci szkół zawodowych, techników, liceów zawodowych itp., którzy po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia.

Wsparcie młodzieży w ramach projektu będzie BEZPŁATNE.

Planowane zajęcia w ramach projektu, to m.in.:

 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące)
 • Kurs prawa jazdy kat. B (dla osób zamieszkujących tereny wiejskie ewentualnie uzyskanie uprawnień do kierowania ciągnikiem)
 • Nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty komputerowe
 • 6-miesięczne staże zawodowe lub doskonalące
 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
 • Wsparcie zatrudnienia
 • Wsparcie mobilności geograficznej
 • Pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży
 • Trening umiejętności społecznych
 • Wsparcie opiekunów                                                            

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY PONADTO nieodpłatnie:

 • udział we wszystkich zajęciach wraz z wyżywieniem podczas zajęć
 • dofinansowanie do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie NNW
 • refundacja kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać: w siedzibie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi, ul. Boczna 1, pod numerem tel. 87 6150353. Osoba koordynująca projekt – p. Urszula Jankowska