UWAGA! Nowy druk o wydanie zaświadczenia w ramach programu „Czyste Powietrze”

kategoria: Aktualności | 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, iż od 1 sierpnia 2021r. obowiązują nowe druki o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wymaganego w ramach programu Czyste Powietrze.

Nowy druk wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania:

Jednocześnie informujemy, że od 1 sierpnia obowiązuje przerwa w wydawaniu zaświadczeń dla osób, w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu “Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

a) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

b) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie
od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (tj. nie później
niż do 23 września), Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach, jeżeli członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zaświadczenie uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.