[accordion]

[pane title=”Komu przysługują usługi opiekuńcze?” start=open]

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usług opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi takie mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

[/pane]

[pane title=”Jakiego rodzaju usługi opiekuńcze można otrzymać?”]

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zaleconą przez lekarza pielęgnację
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

[/pane]

[pane title=”Co muszę zrobić, aby otrzymać tę formę pomocy i ile to kosztuje?”]

Aby otrzymać pomoc w formie usług opiekuńczych należy skontaktować się z właściwym pracownikiem socjalnym – zobacz.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rada Miejska określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W naszej gminie obowiązuje Uchwała Rady Miejskiej w sprawie usług opiekuńczych  z dnia 31 marca 2006 roku.

Podstawa prawna:

[/pane]

[/accordion]