Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

kategoria: Aktualności | 0

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego b.r., mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie.

Uprawnieni do złożenia wniosku

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem;
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę;

Okres przyznawania świadczenia:

Świadczenie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikiem za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni.

Wysokość świadczenia pieniężnego:

  • 40 zł na osobę dziennie, świadczenie wypłacane jest „z dołu”.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9; od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 4 (parter);
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP.
    Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
  • drogą pocztową;

Ważne!

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.


Ankieta weryfikacyjna.docx

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania.pdf

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.pdf

Klauzula informacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.docx