STYPENDIA SZKOLNE

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:

 • uczeń mieszka w Gminie Gołdap
 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528,00 zł netto na osobę.

Jeśli jesteś:

 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
 • słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;
 • dyrektorem szkoły, ośrodka.

Wypełnij wniosek o stypendium i złóż w OPS Gołdap. Zwróć uwagę aby wypełnić wszystkie punkty wniosku, w tym punkty dotyczące wysokości i źródła dochodu, dokładnie opisz sytuację dochodową rodziny.

Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenie wniosku.

Przykład I
Pani X złożyła wniosek w miesiącu wrześniu. W rodzinie Pani X nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, dlatego musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień.

Przykład II
Pan Y złożył wniosek w miesiącu wrześniu, jego żona pracowała do 31sierpnia. Pan Y musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc wrzesień oraz świadectwo pracy żony.

Do wniosku dołącz:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku nie alimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Miejsce złożenia dokumentów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap, pokój nr 06, parter.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście – poprzez złożenie wniosku w siedzibie OPS
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od  1 września do  15 września, a w przypadku gdy jesteś słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych, w terminie od 1 września do 15 października.

W uzasadnionych przypadkach wniosek możesz złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.

Po spełnieniu wszystkich kryteriów, otrzymasz decyzję.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą

2)   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego:

1)   I grupa – przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł netto – 200% kwoty, o której mowa  w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

2)    II grupa – przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto – do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Złożone wnioski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Świadczenie otrzymasz przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji (katalog znajduje się w załączniku do wniosku).

Dokumenty potwierdzające poniesie wydatków o charakterze edukacyjnym (rachunki, faktury bądź inne imienne dokumenty wystawione na wnioskodawcę) mogą być wystawiane od czerwca bądź lipca 2021 zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego (załącznik do wniosku).

Stypendium będzie wypłacane miesięcznie lub jednorazowo w terminach:

 • Do dnia 22 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,
 • Do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap oraz uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek stypendium szkolne

Katalog wydatków kwalifikowalnych stypendium szkolnego

Klauzula RODO


ZASIŁEK SZKOLNY

Jeśli nagłe zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia, sprawdź, czy możesz otrzymać zasiłek szkolny.

Możesz ubiegać się o zasiłek szkolny, jeśli jesteś:

 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
 • słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;
 • dyrektorem szkoły, ośrodka

i spełnione zostały poniższe warunki:

 1. uczeń mieszka w Gołdapi,
 2. nie minęły dwa miesiące od nagłego zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
 • pożar, kradzież lub zalanie mieszkania,
 • klęska żywiołowa,
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej.

Wymagane dokumenty

Wypełnij wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, druk otrzymasz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi lub możesz go pobrać ze strony www.opsgoldap.com.pl

Do wniosku dołącz dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

Miejsce złożenia dokumentów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście – poprzez złożenie wniosku w siedzibie OPS
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku. Wniosek musisz złożyć w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia losowego.

Złożone wnioski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. kwoty zasiłku rodzinnego – 124,00 zł x 5 = 620,00 zł). Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna.

Świadczenie otrzymasz przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap oraz uchwała Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek o zasiłek szkolny

Klauzula RODO