Słoneczny Dom w Gołdapi

Z początkiem miesiąca Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołdapi „Słoneczny Dom” w Gołdapi ul. 1 Maja 21 otworzył swoje podwoje dla osób potrzebujących wsparcia oferowanego przez taką placówkę.

Przypominamy, iż uczestnikiem zajęć w środowiskowym domu samopomocy może być każda osoba niepełnosprawna powyżej 18-tego roku życia, która z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej ma trudności w codziennym życiu lecz nie wymaga leczenia szpitalnego.  Takimi osobami mogą być:

a) osoby przewlekle psychicznie chore;

b) osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;

c) osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny lub całodobowy składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie  lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć, a jednocześnie zachęcamy do skorzystania w dniu jutrzejszym z dnia otwartego w tej placówce. Będzie można porozmawiać z kadrą tam pracującą, obejrzeć pomieszczenia.

Agnieszka Iwanowska