Ta forma pomocy przysługuje osobom:

  • nieposiadające ubezpieczenia
  • z którymi zawarto kontrakt socjalny
  • bezdomnym objętym indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności
  • pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Aby uzyskać taką pomoc należy zgłosić się do pracownika socjalnego swojego rejonu opiekuńczego (sprawdź) i złożyć wniosek.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz dokumentów o uzyskiwanych dochodach zostanie zbadana sytuacja socjalno-bytowa osoby wnioskującej.