Rozeznanie rynku dotyczące – przygotowania i dostarczenia posiłków do domów podopiecznych OPS w ramach projektu pn.: „Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19”

kategoria: Aktualności | 0

Informacje ogólne

niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, reprezentowana przez

p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi — Emilia Mor-Górska

z siedzibą w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19 — 500 Gołdap,

NIP 847-158-70-61, REGON 790671231

tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00

e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl

http://opsgoldap.com.pl

https://opsgoldap.bip.gov.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie całodziennego wyżywienia do domów podopiecznych OPS w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2020r. w systemie ciągłym obejmującym, soboty, niedziele oraz święta (7 dni w tygodniu).

Zamawiający dopuszcza dostarczanie podwieczorku, kolacji oraz śniadania na dzień następny wraz z obiadem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego rozeznania rynku.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 

III. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

15894200-3 Gotowe posiłki

55521100-9 Usługi rozwożenia posiłków

55521200-0 Usługi dowożenia posiłków

                                            

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym rozeznaniu rynku.

 

VII. Termin realizacji

od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

– oferta (załącznik nr 1).

 

IX. Kryteria oceny ofert:

a) Cena za wykonanie zamówienia – 100%

Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru:

(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 10 pkt

Ocena ofert dokonana będzie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę matematyczną w zakresie zaokrąglania.

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

 • Wykonawca wypełni formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz formularz cenowy (załącznik nr 2), który zawiera w sobie formularz cenowy uwzględniający wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszego zamówienia.
 • Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całodzienne żywienie jednego podopiecznego oraz łącznej ceny wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków objętych niniejszym zakresem zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z jego wykonaniem w szczególności dostawy pod miejsca zamieszkania podopiecznych objętych projektem.
 • Do celów obliczenia globalnej ceny ofertowej Zamawiający przyjął 20-to dniowy czasookres realizacji zadania, a rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznej ilości dostarczonych posiłków w czasie realizacji przyszłej umowy.
 • Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
 • Ceny ofertowe muszą być podane w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady zaokrąglenia, że końcówki poniżej 0,50 grosza pomija się, a końcówki 0,50 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 gr
 • Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

XI. Instrukcja dla wykonawców

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego rozeznania rynku
 2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:

OPS w Gołdapi – Żywienie – Nie otwierać przed 11.12.2020 r., godz. 10.15

 1. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

 

 XII. Forma złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.

XIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w siedzibie OPS w Gołdapi przy ulicy Jaćwieskiej 9 w nieprzekraczalnym terminie do 11.12.2020 r. 10.00.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia12.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego

XV. Warunki istotnych zmian umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego rozeznania rynku.

XVI. Ogłoszenie wyników

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym rozeznaniu rynku, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
 2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym rozeznaniu rynku.

XVII. Informacje o podstawach odrzucenia oferty.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego rozeznania rynku,

b) została złożona po terminie składania ofert;

XVIII. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

 1. a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 2. b) w wyniku dogrywki zostały złożone oferty dodatkowe, o takim samym bilansie ceny lub kosztu

XIX. Osoby wyznaczone do kontaktów:

Emilia Mor – Górska – p.o. Dyrektora OPS w Gołdapi
87 615-04-81
e-mail: mor-gorska@opsgoldap.com.pl

Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi (19-500) przy ulicy Jaćwieskiej 9;

– kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w OPS w Gołdapi – iod@opsgoldap.com.pl,

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z rozeznaniem rynku nr OPS.230.9.2020 dotyczącym przygotowania i dostarczenia całodziennego wyżywienia dla podopiecznych OPS w ramach projektu pn.:Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19“

– Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacji umowy zawartej w wyniku jego rozstrzygnięcia, w celach archiwalnych i statystycznych, kontrolnych, audytowych, sprawozdawczych oraz działań informacyjno – promocyjnych

– Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 76 ze zm.)

– Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawionym do przeprowadzenia w Gminie Gołdap czynności kontrolnych oraz audytowych;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki: