Rozeznanie cenowe na: Świadczenie w 2021 r. usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołdap.

kategoria: Aktualności | 0

OPS.230.14.2020

ROZEZNANIE CENOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2021 r. usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołdap.

CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

Jaćwieska 9

19-500 Gołdap

Tel. 87 615-04-81

e-maili: sekretariat@opsgoldap.com.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z 2019r. poz. 1843) jako zamówienie na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone a art. 138g ust. 1 w związku z tym do udzielenia zamówień stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww ustawy.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2021 r. usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołdap.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, usług opiekuńczych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej (m. in. trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, uczestnictwo w grupach wsparcia).

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (t.j.Dz. U. 2018r., poz.896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia tymczasowego  schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, pomorskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego rozeznania.

 1. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła od 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem rozeznania cenowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego,
 3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia

oraz

 1. spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 roku, poz. 896).

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego rozeznania cenowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu– oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny :

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania.

 1. Kryteria oceny oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 9.

 1. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

Ofertę/y należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9,19-500 Gołdap. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania w terminie do dnia 17grudnia 2020r. do godziny 14:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Rozeznanie cenowe –usługi schronienia z usługami opiekuńczymi”.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

– oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Emilia Mor-Górska


Załączniki:

Rozeznanie cenowe na schronisko z usługami opiekuńczymi.pdf

Formularz ofertowy – schronisko z usługami opiekuńczymi.doc

wzór umowy na schronisko z usługami opiekuńczymi.doc

Skan rozeznanie cenowe na schronisko z usługami opiekuńczymi.pdf