W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi po raz drugi przystąpił do realizacji projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Druga edycja projektu systemowego „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” była przygotowana i realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi z myślą o osobach długotrwale bezrobotnych.

Działaniami projektowymi objęto 74 osoby bezrobotne, mieszkańców miasta i gminy Gołdap. Z 49 osobami podpisano kontrakty socjalne. Pozostali uczestnicy projektu, w świetlicy wiejskiej w Żelazkach, realizowali Program Aktywności Lokalnej.

Uczestnicy projektu skorzystali z:

  1. zajęć doradztwa zawodowego (grupowego i indywidualnego),

  2. treningu umiejętności psychospołecznych,

  3. treningu autoprezentacji,

  4. wykładu o tematyce prozdrowotnej,

  5. zajęć z zarządzania czasem oraz zarządzania budżetem.

Uczestnicy nie ponosili żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach, mieli zapewniony transport lub zwrot kosztów podróży na szkolenia.

Dodatkowo, przez pięć miesięcy, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, działało Biuro Porad Obywatelskich, w ramach którego specjaliści: prawnik, psycholog, terapeuta uzależnień oraz policjant udzielali nieodpłatnych porad. Praca Biura cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Na zakończenie projektu w Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowym zorganizowano konferencję podsumowującą dwuletni okres realizacji projektu systemowego.

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL.