[accordion]

[pane title=”Komu przysługuje?” start=open]

Dożywianie dzieci i młodzieży przysługuje:

 1. Nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie tj. kwotę 684,00zł.
 2. Dożywianie dzieci i młodzieży może być realizowane w formie zakupu posiłków np. w żłobku, przedszkolu, szkole, świetlicy, a także w okresie ferii zimowych i wakacji letnich np. na kolonii, półkolonii, obozie, zimowisku itp.

Okres na jaki ma być przyznany posiłek dla dzieci i młodzieży ustala ośrodek pomocy społecznej

[/pane]

[pane title=”Co muszę zrobić, aby otrzymać tę formę pomocy?”]

Aby ubiegać się o przyznanie dożywiania należy wypełnić wniosek o przyznanie świadczenia oraz przygotować załączniki podane w niezbędnych dokumentach.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia (w formie podania lub zgłoszenia ustnego do protokołu)
 2. Dokumenty do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 3. Załączniki do wniosku:
 • udokumentowanie wysokości dochodu , z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek emerytury/renty lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego)
 • w przypadku choroby lub niepełnosprawności – udokumentowanie sytuacji zdrowotnej (np. aktualne zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności)
 • w przypadku bezrobocia – udokumentowanie zarejestrowania w PUP (aktualne zaświadczenie)

Podstawa prawna: 

 • Ustawa  z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U.  z 2013 r., poz.182,  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2006 r., Nr 25, poz. 186, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz.712)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823)

[/pane]

[/accordion]