Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że realizuje program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”.

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych w wieku 75 lat i więcej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. zapewnienia tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
  2. poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej,
  3. umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej,

Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:

  1. zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u osób które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku),
  2. dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.