Nabór na stanowisko psycholog

kategoria: 2013, Aktualności, Projekty, Zacznij od nowa | 0

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

ogłasza nabór na stanowisko psycholog

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9

 

Nabór dotyczy zatrudnienia:

 1. na umowę o pracę na czas określony od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r.,
 2. w ramach projektu systemowego pod nazwą „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wymagania formalne:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. kreatywność i umiejętność doskonalenia metod pracy
 5. doświadczenie w prowadzeniu porad psychologicznych
 6. samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań.

 Zakres pracy:

 1. koordynowanie działań struktur powstałych w wyniku realizacji projektu systemowego tj. Centrum Pomocy Rodzinie oraz grupy IMP-uls,
 2. prowadzenie warsztatów i treningów grupowych oraz spotkań indywidualnych o charakterze profilaktycznym z młodzieżą uczestniczącą w projekcie systemowym (uzależnienia, stres i radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, podejmowanie decyzji, asertywność i inne wynikające z realizacji założeń projektu systemowego),
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologicznego dla podopiecznych OPS w zakresie problemów rodzinnych i osobistych, w sytuacjach napięć emocjonalnych, oraz trudności życiowych,
 4. opiniowanie, orzekanie, prowadzenie diagnozy psychologicznej m.in. w zakresie cech osobowości, umiejętności, zdolności, zainteresowań,
 5. prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego wobec osób uzależnionych i współuzależnionych, a także sprawców i ofiar przemocy domowej,
 6. udzielanie pomocy w kryzysie psychologicznym – prowadzenie interwencji kryzysowej,
 7. współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie planowania i realizacji instrumentów aktywnej integracji, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego w tym wsparcie procesu rekrutacji do projektu systemowego.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (m.in. ukończenie szkolenia, kursy) lub ich odpisy
 6. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 7. oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 Inne informacje:

W listopadzie 2012r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

 Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane a list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do godziny 10.00 do dnia 28 grudnia 2012r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (sekretariat pok. 13) lub korespondencyjnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap z dopiskiem „PSYCHOLOG”.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie OPS w Gołdapi.

Na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 31 grudnia 2012r. zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.goldap.pl), na stronie www.opsgoldap.com.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska