Nabór na stanowisko: Prawnik w Biurze Porad Prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Nabór na stanowisko: Prawnik w Biurze Porad Prawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

ogłasza nabór na stanowisko: Prawnik w Biurze Porad Prawnych

Nabór dotyczy zatrudnienia w ramach projektu systemowego pod nazwą „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na umowę zlecenie na czas określony od czerwca 2013r. do 31 grudnia 2014r.

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, dyplom magistra prawa, odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomami, zaświadczeniami,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę.

II. Zakres pracy:

Dyżury w Biurze Porad Prawnych: 25 godz. w każdym miesiącu w okresie od czerwca 2013r. do grudnia 2014r.

III. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Prawnik w Biurze Porad Prawnych” w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi pokój nr 13 lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap w terminie do 23 maja 2013r. do godz. 12.00. Dokumenty, które wpłynął po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 24 maja 2013r.

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem goldap.pl, stronie internetowej opsgoldap.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

 Gołdap, 13 maja 2013 rok

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska