Nabór na stanowisko pracownik socjalny

kategoria: 2013, Aktualności, Projekty, Zacznij od nowa | 0

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9

 

Nabór dotyczy zatrudnienia

 1. w ramach projektu systemowego pod nazwą „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 2. na umowę o pracę na czas określony od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r.;
 3. w pełnym wymiarze czasu pracy;

Wymagania formalne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Wykształcenie: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 7. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność organizacji pracy własnej.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 4. Umiejętność obsługi komputera.
 5. Odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość.
 6. Komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku;

 1. Praca socjalna.
 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczenia z pomocy społecznej oraz wnioskowanie o zakresie i formie pomocy osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi.
 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 5. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 6. Opracowywanie projektów w celu pozyskania środków z EFS oraz innych źródeł.
 7. Obsługa programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, zatrudnienie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 10. Ewentualne referencje z poprzednich miejsc pracy

Inne informacje:

W listopadzie 2012r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane a list motywacyjny i CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do godziny 10.00 do dnia 28 grudnia 2012r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (sekretariat pok. 13) lub korespondencyjnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap z dopiskiem „PRACOWNIK SOCJALNY”.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie OPS w Gołdapi.

Na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 31 grudnia 2012r. zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.goldap.pl), na stronie www.opsgoldap.com.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

 Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska