Nabór na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjengo i Dodatków Mieszkaniowych

kategoria: Aktualności | 0

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2007r., Nr 13, poz. 82),
 9. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji uregulowań prawnych z zakresu:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

II. Wymagania dodatkowe:

 1. rzetelność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 3. łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji,
 4. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,
 5. biegła umiejętność obsługi komputera,
 6. mile widziany staż pracy w strukturach samorządowych.

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy wraz z niezbędnymi dokumentami, rozpatrywanie wniosków,
 2. prawidłowe naliczanie wysokości dodatków mieszkaniowych,
 3. przygotowywanie list wypłat przyznanych dodatków mieszkaniowych,
 4. przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 5. prowadzenie korespondencji z zakresu dodatków mieszkaniowych,
 6. prowadzanie i aktualizacja danych osobowych osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w systemie informatycznym,
 7. planowanie dodatków mieszkaniowych i sprawozdawczość,
 8. przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych obejmujących należności wynikających z decyzji w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

IV. Warunki pracy:

 1. wymiar etatu: 1/1,
 2. osoba zatrudniona będzie wykonywać pracę w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych,
 3. praca biurowa – w pomieszczeniach OPS, praca w terenie – przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wnioskodawców,
 4. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostaje zawarta na czas określony – 6 miesięcy. Podczas trwania umowy pracownik zostanie skierowany do odbycia służby przygotowawczej, kończącej się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu ze służby przygotowawczej jest jednym z warunków dalszego zatrudnienia.

V. Inne informacje:

 1. W lutym 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, zatrudnienie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku trwania stosunku pracy.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.,  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem: „Podinspektor w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych” w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi pokój Nr 13 lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap w terminie do 25 marca 2013r. godz. 13.00.

Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem goldap.pl, stronie internetowej opsgoldap.com.pl oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.   

Gołdap, 14 marca 2013r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska