Nabór na stanowisko – asystent rodziny

kategoria: Aktualności | 0

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9

Nabór dotyczy zatrudnienia w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013” na umowę o pracę od 11 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r.

 Wymagania

 1. wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, socjologia, polityka społeczna  posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 3. kreatywność i umiejętność doskonalenia metod pracy
 4. odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę
 5. samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań.

Zakres pracy

 1. pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych
 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie
 3. pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
 4. wspieranie aktywności społecznej
 5. kształtowanie praktycznych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego
 6. współpraca z pracownikiem socjalnym
 7. prowadzenie dokumentacji.

Asystent pracuje z rodzinami w miejscu ich zamieszkania. Asystent określa wraz z rodziną sposób wyjścia z trudnej sytuacji, ustala słabe i mocne strony rodziny, rodzaj i kolejność podejmowanych wspólnie działań. Indywidualna pomoc służyć ma przede wszystkim rozwiązywaniu konkretnych problemów podopiecznego, wzbudzaniu w nim wiary we własne możliwości oraz motywowanie do działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy
 4. kwestionariusz osobowy
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (m.in. ukończenie szkolenia, kursy) lub ich odpisy
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw publicznych
 7. oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji  Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Inne informacje:

W styczniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 4 marca 2013r. do godziny 11:00 osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (sekretariat pok. 13) lub korespondencyjnie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500  Gołdap z dopiskiem „ASYSTENT RODZINY”.

Wyniki wyboru kandydatów spełniających wymagania naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.goldap.pl, na tablicy ogłoszeń Ośrodka i na stronie internetowej Ośrodka www.opsgoldap.com.pl.

 Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę złożenia wymaganych dokumentów w siedzibie OPS w Gołdapi.

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska