Nabór na stanowisko: Asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska: Asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9

Nabór dotyczy zatrudnienia w ramach projektu systemowego pod nazwą „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na umowę o pracę na czas określony od czerwca 2013r. do 31 grudnia 2014r.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 7. kreatywność i umiejętność doskonalenia metod pracy,
 8. odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 9. samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. rzetelność, sumienność,
 2. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 3. kreatywność i umiejętność doskonalenia metod pracy,
 4. odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 5. samodzielność przy wypełnianiu powierzonych zadań.

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych,
 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,
 3. pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 4. wspieranie aktywności społecznej,
 5. kształtowanie praktycznych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
 6. współpraca z pracownikiem socjalnym,
 7. prowadzenie dokumentacji.

Asystent pracuje z rodzinami w miejscu ich zamieszkania. Asystent określa wraz z rodziną sposób wyjścia z trudnej sytuacji, ustala słabe i mocne strony rodziny, rodzaj i kolejność podejmowanych wspólnie działań. Indywidualna pomoc służyć ma przede wszystkim rozwiązywaniu konkretnych problemów podopiecznego, wzbudzaniu w nim wiary we własne możliwości oraz motywowanie do działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej.

IV. Warunki pracy:

 1. wymiar etatu: 1/1,
 2. osoba zatrudniona będzie wykonywać pracę w terenie w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem oraz w pomieszczeniach biurowych OPS.

V. Inne informacje:

W kwietniu 2013r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, zatrudnienie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku trwania stosunku pracy.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi pokój nr 13 lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy społecznej, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap w terminie do 23 maja 2013r. do godz. 12.00. Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 24 maja 2013r.

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem goldap.pl, stronie internetowej opsgoldap.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Gołdap, 13 maja 2013 rok

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska