Konferencja dotycząca ścisłej współpracy jednostek zajmujących się rodziną w środowisku lokalnym

Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie w dniu 21 marca br. odbyła się konferencja, której celem było uświadomienie potrzeby ścisłej współpracy jednostek zajmujących się rodziną w środowisku lokalnym.

Od początku wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej budzi ona mnóstwo pytań i wątpliwości. Ustawodawca niejasno określił pewne przepisy, stąd, mimo iż ustawa obowiązuje od ponad roku, realizatorzy zadań wynikających z ustawy bardzo ostrożnie podchodzą do pewnych zapisów.

W czasie konferencji zostały poruszone następujące kwestie:

  1. współpraca sądów rodzinnych z organami administracji publicznej (Waldemar Pałka – Sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Olsztynie)
  2. zasady i metody współpracy lokalnych podmiotów na rzecz wspierania rodziny (Mirosław Kaczmarek – Członek Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej)
  3. realizacja współpracy ośrodków adopcyjnych z jednostkami działającymi na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Bożena Puszkiewicz – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie)
  4. standardy pracy asystenta rodziny
  5. wsparcie przy opracowywaniu miejskich/gminnych programów wspierania rodziny (Tomasz Igielski – doradca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)
  6. zapowiedź realizacji badania „Rodzinne formy pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim” – analiza wieloaspektowa (Małgorzata Sieńko – Obserwatorium Integracji Społecznej)

Standardy pracy asystenta rodziny, które zostały opracowane przez Konwent kierowników i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej w czasie czterech roboczych spotkań zaprezentowały Grażyna Dziadowicz – Kulka (doradca ROPS) oraz  Dyrektor OPS w Gołdapi – Agnieszka Iwanowska. Wszystkie wypracowane materiały, w tym dokumenty, jakimi może posługiwać się asystent rodziny zostaną zamieszczone na stronie internetowej ROPS oraz stronach internetowych jednostek, które brały udział w ich opracowywaniu (OPS Gołdap, GOPS Ełk, MOPS Olsztyn, MOPS Giżycko, OPS Gminy Lubawa).