Kolejny rok z projektem systemowym

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi od początku tego roku po raz piąty realizuje projekt systemowy „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotychczas zaktywizowano 268 podopiecznych OPS. W ramach działań projektowych beneficjenci skorzystali z:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego
 2. Warsztatów aktywnych metod poszukiwania pracy
 3. Poradnictwa psychologicznego
 4. Szkoleń zawodowych
 5. Wykładów o tematyce prozdrowotnej
 6. Biura Porad Obywatelskich

Od początku tego roku pracownicy socjalni aktywizują i motywują do skorzystania z oferowanych w projekcie systemowym działań. W tym roku dla 31 beneficjentów przewidziano następujące działania:

 1. Instrument aktywizacji zawodowej – indywidualne doradztwo zawodowe (po 8 godzin dla każdego beneficjenta), indywidualne poradnictwo zawodowe (po 12 godzin na osobę)
 2. Instrument aktywizacji zdrowotnej – wykłady o tematyce prozdrowotnej, spotkanie z pielęgniarkami środowiskowymi
 3. Instrument aktywizacji społecznej – praca asystentów rodzin z rodzinami niewydolnymi opiekuńczo, treningi umiejętności psychospołecznych i wychowawczych; praca psychologa – podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji rodzin, działania profilaktyczne, udzielanie pomocy.

Dodatkowo, wzorem poprzedniego roku, w siedzibie OPS będzie funkcjonowało Biuro Porad Prawnych.

Tegoroczne nowości w ramach projektu to:

 1. utworzenie przy Ośrodku – Centrum Wspierania Rodziny (CWR) – rodziny dotknięte problemem przemocy, niejednokrotnie będące w zainteresowaniu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, będą mogły u nas skorzystać z kompleksowego wsparcia i poradnictwa;
 2. utworzenie Inkubatora Młodych Przedsiębiorczych (IMP-uls) – działania skierowane do ludzi młodych, jeszcze niezorientowanych co do swojej przyszłości życiowej, w tym zawodowej.

Koordynator projektu systemowego – Anna Chalecka

Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII PO KL  Projektodawca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi