Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@opsgoldap.com.pl
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych.
  Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jest możliwe tylko w odniesieniu do danych, których Administrator nie jest zobowiązany przetwarzać przez wymagany prawem okres czasu.
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem przytoczonym w punkcie 8 jest obligatoryjne.
 8. Pani/Pana dane osobowe osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, oraz na podstawie następujących aktów prawa:
 • Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004 (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1769 z późn.;
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27.08.2004 (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.);
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dn. 28.11.2003 (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1952 z późn. zm.);
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dn. 7.09.2007 (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 554 z późn. zm.);
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29.07.2005 (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1390 z późn. zm.);
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9.06.2011 (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 697 z późn. zm.);
 • Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z dn. 24.01.1991 (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 276 z późn. zm.);
 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn. 11.02.2016 (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1851 z późn. zm.);
 • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dn. 4.11.2016 (Dz. U. 2016 poz. 1860);
 • Ustawa o ustaleniu wypłaty dla zasiłku dla opiekunów z dn. 04.04.2014 (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2092 z późn. zm.);
 • Kodeks postepowania administracyjnego z dn. 14.06.1960 (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 180 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny (Dz.U. 2017, poz. 1832 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (Dz. U. 2018, poz. 755 ze zm.)