Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach części 2 programu priorytetowego „Czyste powietrze”

kategoria: Aktualności | 0

W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 1 października 2020 r. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustawOśrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi będzie wydawał zaświadczenia dla osób fizycznych o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

Zaświadczenia wydawane będą w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Druki wniosków można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, w godzinach pracy ośrodka, tj. od 7.15 do 15.15

Procedurę wydawania zaświadczenia regulują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 i 1378, zwanej dalej POŚ), a także poprzez odesłanie, przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, zwanej dalej „UoŚR”).

Do  postępowania w  sprawie wydania  zaświadczenia:

  1. stosuje się przepisy art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f UoŚR;

  2. przepisy art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2,    25  ust.  3  i  art.  29  UoŚR stosuje się odpowiednio.

W sprawach nieuregulowanych w powyższych przepisach stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dziale świadczeń rodzinnych tut. ośrodka pod numerem telefonu (87) 615-04-81

Dokumenty do pobrania:

  • WNIOSEKżądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego