Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowisku Pracownik socjalny.

kategoria: Aktualności | 0

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych niżej warunków:

 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (wykaz wymaganych umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych).

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny,
 • Dyplom potwierdzający wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny,
 • kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • Podpisana Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Praca będzie polegała w szczególności na:

 • Praca socjalna;
 • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej.
 • Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań. Pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 • Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 • Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa. Inspirowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 • Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 • Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka.
 • Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczenia z pomocy społecznej oraz wnioskowanie o zakresie i formie pomocy osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi.
 • Realizacja świadczeń.
 • Rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań.
 • Uczestniczenie w spotkaniach grup roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
 • Coroczne sporządzanie projektu budżetu na realizację zadań pomocy społecznej w zakresie zadań własnych i zleconych uwzględniając swój rejon działania, analizę realizacji wypłaconych świadczeń, dbałość wydatkowanych kwot z wielkością przydzielonego budżetu.
 • Opracowywanie i realizacja kontraktów socjalnych. Obsługa programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej, w tym programu POMOST.
 • Wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb rejonu oraz programów rządowych.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej. sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z udzielonych świadczeń w rejonie.
 • Doraźne zastępstwa za innych pracowników.
 • Prowadzenie dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora Ośrodka dotyczących działalności Ośrodka.

 

Dokumenty należy składać do dnia 27 maja 2020 r. do godziny 15.00 poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do odpowiedniego pojemnika, umieszczonego przy wejściu do budynku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9. Planowane zatrudnienie od 1.06.2020r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Klauzula informacyjna.docx