Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty na: Świadczenie w 2022 r. usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołdap

kategoria: Aktualności | 0

OPS.230.2021.5

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie w 2022 r. usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołdap.

CPV:

85311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
ul. Jaćwieska 9
19-500 Gołdap
Tel. 87 615-50-00
e-maili: sekretariat@opsgoldap.com.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie art.359 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 24 czerwca 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) jako zamówienie na usługi społeczne.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2022 r. usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołdap.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych, usług opiekuńczych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej (m. in. trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, uczestnictwo w grupach wsparcia).

Minimalny standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, z usługami opiekuńczymi oraz minimalny standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (t.j. Dz. U. 2018r., poz.896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 5 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia tymczasowego  schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, pomorskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego,
 3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia

oraz

 1. spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 roku, poz. 896).

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału
  w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny :

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 9.

 1. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

Ofertę/y należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@opsgoldap.com.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia 24 grudnia 2021r. do godziny 10:00 – z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe – usługi schronienia z usługami opiekuńczymi”.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

– oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Nieszczerzewska

 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 wzór umowy na schr. z usługami opiekuńczymi.doc