UWAGA! Zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym

W dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), która dokonała zmian
w zasadach przyznawania dodatku węglowego.

W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku, gdy:

 • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i
 • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

W powołanym przypadku gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także wówczas, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (wegiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 %węgla), nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania wskazane powyżej.

WAŻNE:

W myśl przepisu przejściowego regulującego kwestie dodatku węglowego do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastosowanie będą miały już nowe regulacje.

W przypadku, gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku

Podstawa prawna:


W dniu 11 sierpnia 2022 r. opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)

Zasady złożenia deklaracji CEEB dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Co należy rozumieć przez pojęcie gospodarstwo domowe?

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

WAŻNE!

 • dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.
 • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?

 • dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych
 • przyznawany jest jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

 

Jakie osoby mogą składać wniosek?

Dodatek węglowy przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski:

 • obywatelom polskim
 • cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nie obowiązuje kryterium dochodowe

Czy będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe rodziny?

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie stosuje się kryterium dochodowego

Ponadto kwota dodatku węglowego:

 • jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podlega wyłączeniu spod egzekucji

Kiedy złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

 • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

WAŻNE!

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, pok. nr 6

 Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, pok. nr 6 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:00

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE:

 • Krok 1 – wypełnij dokładnie wniosek dostępny poniżej wraz załącznikami
 • Krok 2 – podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
 • Krok 3 – wyślij wniosek poprzez Pismo ogólne do podmiotu publicznego: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
 • W pole „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” należy wprowadzić: „OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI (19-500 Gołdap, WOJ. Warmińsko-Mazurskie)”
  Adres skrytki ePuap: /GOLDAPOPS/SkrytkaESP
 • Krok 3a – jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta bankowego on-line bez wychodzenia z domu
 • Krok 4 – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email
 • Krok 5 – jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku węglowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi pod numerem 87 615-50-50


Materiały

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .doc
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.doc 0.11MB

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.docx 0.04MB

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy​.pdf 0.21MB

Kliknij tutaj, aby pobrać Klauzulę informacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi w formacie .pdf
Klauzula-informacyjna-Ośrodka-Pomocy-Społecznej-w-Gołdapi​.pdf 0.11MB

PAMIĘTAJ:

WNIOSEK SKŁADANY ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ OBOWIĄZKOWO PODPISZ PROFILEM ZAUFANYM (dostępny tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) LUB PODPISEM KWALIFIKOWANYM

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi pod numerem 87 615-50-50  


Podstawa prawna:

Ustawa o dodatku węglowym: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego:  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712

Dodatkowe informacje:

https://www.gov.pl/web/klimat/prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-dodatku-weglowym

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ustawa-o-dodatku-weglowym-podpisana-,57505