DODATEK ELEKTRYCZNY – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

kategoria: Aktualności | 0

Informujemy, że  w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej został wprowadzony dodatek elektryczny (Dz.U.2022 poz.2127).

Wnioski na dodatek elektryczny będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym     w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,     o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika) w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1 rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 wynosi 1 000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł.

WNIOSKI MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
 • w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9,

od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 08:00 do 14:00

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia przekazywana będzie na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE:

 • Krok 1 – wypełnij dokładnie wniosek
 • Krok 2 – podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
 • Krok 3 – wyślij wniosek poprzez Pismo ogólne do podmiotu publicznego: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
 • W pole „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” należy wprowadzić: „OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI ,19-500 Gołdap, WOJ. Warmińsko-Mazurskie)”
  Adres skrytki ePuap: /GOLDAPOPS/SkrytkaESP
 • Krok 3a – jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta bankowego on-line bez wychodzenia z domu
 • Krok 4 – w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email
 • Krok 5 – jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi pod numerem 87 615-50-50  

Załączniki:

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego. https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000244301.pdf

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000212701.pdf