Dobry start – pytania i odpowiedzi

Dobry start – pytania i odpowiedzi

kategoria: Aktualności, Ważne informacje | 0

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Dobry Start, które prezentujemy poniżej:

1. Czy rodziny, w których 1 osoba pracuje za granicą nie będą musiały czekać na przyznanie środków przez wojewodę, tak jak to jest z 500+?

Świadczenie dobry start rodzicom na uczące się dzieci będą przyznawać gminy i w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku w lipcu lub w sierpniu ma Pani gwarancję wypłaty świadczenia najpóźniej do 30 września.

2. Czy świadczenie przysługuje 6-letniemu dziecku rozpoczynającemu I klasę szkoły podstawowej?

Tak, w tym przypadku świadczenie dobry start przysługuje. Podstawowym warunkiem przyznania prawa do świadczenia dobry start jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole, niezależnie od wieku, w którym rozpoczęło ono naukę. Świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia.

3. Mam pytanie co do dorosłych uczniów mających 25 lat (niepełnosprawny) i uczących się zaocznie – czy też dla nich się należy wyprawka?

W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie dobry start przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole (zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym) do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje także do ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. W jakich przypadkach można żądać zwrotu świadczenia?

Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

– świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

– świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

– świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wydaje gmina, która przyznała świadczenie. Zatem w celu uzyskania szczegółowych wiążących informacji dotyczących tej kwestii należy się zwrócić do gminy, która przyznaje świadczenia.

5. Czy wychowankowi rodziny zastępczej, który kończy 20 lat, będąc uczniem szkoły policealnej dla młodzieży/studia przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start nie przysługuje studentom oraz osobom uczącym się w szkole policealnej.

6. A co z dodatkiem do świadczenia rodzinnego z tytułu rozpoczęcia nauki szkolnej? Czy 300 zł zastępuje to 100 zł, czy jest niezależnym świadczeniem tak jak 500+?

Będzie można otrzymać te dwa rodzaje świadczeń, czyli zarówno świadczenie dobry start, jak i świadczenia rodzinne, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

7. Czy wliczać 300+ do dochodu przy planowaniu świadczeń z pomocy społecznej?

Świadczenie dobry start nie podlega wliczeniu do dochodu przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej, jak i świadczeń z innych systemów wsparcia.

8. Mam 18 lat i chodzę do liceum we wrześniu idę do III klasy i będę zdawać maturę. 2 tyg. temu wyszłam za mąż. Czy otrzymam świadczenie 300 zł? Kto ma złożyć wniosek w moim imieniu?

Świadczenie dobry start co do zasady przysługuje rodzicowi na uczące się w szkole dziecko, także na dziecko pełnoletnie. W związku z powyższym, wniosek o to świadczenie w Pani przypadku powinien złożyć Pani rodzic.

9. Czy świadczenie będzie przysługuje rodzinie zastępczej, jeśli dziecko przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym? Rodzina ponosi koszty utrzymania dziecka w MOW.

Co do zasady, na dziecko umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,  świadczenie dobry start przysługuje. Rodzina zastępcza składa wniosek o świadczenie dobry start w powiatowym centrum pomocy rodzinie.